SPK Mevzuatına tabi olan şirketler başta olmak üzere, yerli ve yabancı bankalar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, finansal kiralama, sigorta ve reasürans şirketleri, kamu kuruluşları, denetim şirketleri, belediyeler, aracı kurumlar, vakıflar, holdingler ve diğer tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlar ile şahıslara yönelik gayrimenkul değerleme hizmeti sunmaktadır.

 

Arsa-Arazi, Bina, İş Merkezi, Turistik Tesisler, Alışveriş merkezleri, Fabrika ve Diğer üretim tesisleri,

 

Alım-satım işlemlerinde,

Kredi kullandırmada,

Teminatların değer tespitinde,

Alacakların takas yolu ile azaltılmasında,

En iyi ve en yüksek analiz ihtiyacında,

Varlıkların yeniden değerlendirilmesinde,

Birleşmelerde, devralmalarda, borçların yeniden yapılandırılmasında,

Proje değeri fizibilitelerinde,

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının varlık hareketlerinde,

Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedelini tespitinde,

Gayrimenkule dayalı projelerin inşaata başlayabilmesi için gerekli belgelerin tam ve doğru olduğunun tespiti konusunda raporlar hazırlar

 

Özelleştirilmesi düşünülen taşınmazlarda;

Teknik inceleme ve değerlemeler yaparak mali analizlerle, belli dönemler için nakit akımlarını hesaplar.

Gayrimenkullerin hukuki durumlarını inceler ve tüm bu verilerin ışığında asgari satış değerini tespit eder.

Kat karşılığı yaptırılması düşünülen projelerde hak sahiplerine, değer tespitini yaparak rapor hazırlar.

Ekspertiz ve Değerlendirme raporlarını ULUSLARARASI DEĞERLEME STANDARTLARINDA hazırlamak için, ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge temin eder.

Ekspertiz ve Değerlendirme raporlarının gizlilik esasıyla arşivlenmesini ve belli sürelerde güncellenmesini sağlar.